Skip to main content Skip to search
Индивидуален месечен абонамент, включващ:
Личен консултант изпълняващ длъжността главен счетоводител
Личен оперативен счетоводител, отговорен за ежедневното счетоводно и финансово представяне на фирмата
Личен специалист ТРЗ
Ежедневно предоставяне на бизнес съвети от сферата на счетоводството, данъчното облагане, финансите и търговското право
Достъп до знанията на експерти 24/7 грижа за твоя бизнес
Администриране на служителите
Изготвяне на трудови и хонорарни договори
Администриране на отпуски и болнични листи
Изготвяне и представяне в банка на платежни нареждания
Зареждане на файлове за масови плащания
Изготвяне на ведомост за заплати
Водене на ревизии
Вътрешен одит. Финансов анализ на Вашето предприятие.
Независим Одит на предприятия, за които това изискване е установено със закон.
Проверка на съобразността на счетоводните операции с международните и българските счетоводни стандарти.
Изготвяне на всички задължителни отчети и справки съгласно българското законодателство.
Изготвяне на статистически отчети.
Изготвяне и представяне на годишни данъчни декларации за местни и чуждестранни юридически и физически лица
Изготвяне и представяне на данъчни декларации за изплатен дивидент
Изготвяне и представяне на декларации за избягване на двойно данъчно облагане СИДДО
Интрастат
Изготвяне и представяне на декларации по ЗМТД